การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง  2) เพื่อเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในภาคกลาง โดยจำแนกเพศ ระดับการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 420 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง ในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( M  = 2.12, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบใส่ใจ รองลงมา การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในภาคกลางโดยจำแนกตามเพศและจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 2.1 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทย  จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทย  จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Methods

กลุ่มตัวอย่าง, แบบสอบถาม, วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

Author

คันธรส ภาผล

Journal

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Year 2563

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity