ครั้งแรก!! งานสัมมนาแบบพบตัว (in-person) ของชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00 น. – 17:00 น.

ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

Meeting theme: การสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก: จากโครงการที่มีชุมชนเป็นฐานไปสู่นโยบายระดับชาติ (Building strong partnerships for positive parenting: From community-based programmes to national policies)

หัวข้อการสัมมนา:
Session 1 Panel discussion: การพลักดันนโยบายด้านการเลี้ยงดูเด็กSession 2 Presentations: การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกด้วยโปรแกรมที่มีงานวิจัยรองรับSession 3: (ห้องย่อยให้เลือกเข้า 1 ห้อง)

• การสนับสนุนผู้ปกครองด้านการเลี้ยงดูเด็กด้วยโปรแกรมดิจิตัล
• การติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผลกระทบ
• การพลักดันโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกไปสู่ระดับนโยบาย
• วิธีการทำงานกับผู้ปกครองในลักษณะของการร่วมมือกัน

Session 4: สรุข้อเสนอแนะที่ได้จากห้องย่อยแต่ละห้อง และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานต่อไป

หมายเหตุ: บุคคลหรือองค์กรที่สนใจจัดบูธนำเสนอผลงานหรือองค์กร ของตน ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
คิดค่าใช้จ่ายบูธละ 500 บาท ทั้งนี้โปรดแจ้งผู้ประสานงานชุมชนฯ คุณ เฉลิมขวัญ ชุติมา โทร 090-979-6829 หรือที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ประสานงานกับศูนย์ประชุมฯ ต่อไป

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity