จดหมายข่าวของชุมชนฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | TPP CoP newsletter year 1 volume 1

ดหมายข่าวชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 จดหมายฉบับนี้ได้อัพเดตงาน กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กรสมาชิก รวมถึงงานประชุมสัมมนาที่น่าสนใจทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน โดยคำแปลภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านล่าง

The newsletter is available in both Thai and English versions in one issue with English translations below.

โปรดคลิกที่ข้อความด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึงจดหมาย | Click the message below to read the newsletter

จดหมายข่าวฉบับที่ 1: E-Newsletter Thai Positive Parenting Community of Practice | 5 Dec 2022 (benchmarkurl.com)

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity