บันทึกวีดีโอ 2nd webinar: Thai Positive Parenting CoP

การสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ของชุมชนผู้ปฎิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.- 16.00 น.

วิทยากรที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่ ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากมูลนิธิสายเด็ก 1387 (Childline Thailand 1387) และจากมูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา (Step Ahead Foundation)

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :