บันทึก VDO webinar ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2566

บันทึก VDO ของ webinar ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2566

วิทยากรผู้นำเสนอ:
1. ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ : ผู้เชียวชาญทางด้าน จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จิตแพทย์ดีเด่น จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย นำเสนอเรื่อง “เลี้ยงลูกให้มีความรับผิดชอบ”
 
2. ดร. มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. เลย นำเสนอ “Home Interaction Programme for Parents and Youngsters (HIPPY)” ประเทศนิวซีแลนด์
 
3. คุณกีรติ เลี้ยวสกุล : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ นำเสนองานวิจัย “การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาททีมสหวิชาชีพต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก ในสถานรองรับเด็กแห่งหนึ่ง”

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :