บันทึกVDO 3rd webinar- ชุมชนผู้ปฎิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก (31 ม.ค 66)

การสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3 ของชุมชนผู้ปฎิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.- 16.00 น.

วิทยากรที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่

1. คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

นำเสนอเรื่อง: การสร้างสมรรถนะ ทักษะชีวิตแก่เด็ก ละสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ผ่านการอ่าน ท่อง ร้อง เล่า และเล่น

2. พญ. พร ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอเรื่อง: เพิ่มความมั่นใจผู้เลี้ยงดูผ่านโปรแกรมเลี้ยงลูกเชิงบวกออนไลน์

3. ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

นำเสนอเรื่อง: การทำงานกับพ่อแม่เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity