ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอน ต้นชาวไทย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้นอายุระหว่าง 10-14 ปี จำนวน 15 ราย โดยอาศัยอยู่ใน จังหวัดหนึ่ง ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 1 ปี และเป็นผู้เลี้ยงดูหรือมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาข้อมูลจากสมุด บันทึกสุขภาพมารดาและทารก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นตอนต้นมีการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่ สามารถสรุปแก่นสาระสำคัญได้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การรับรู้ต่อการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ เป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิต อิ่มเอมใจ ทำทุกอย่างเพื่อ ลูก เหนื่อยแต่ทนได้ และเป็นการเรียนรู้ 2) สิ่งสนับสนุนในการแสดงบทบาทการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ การช่วยเหลือจากคนในครอบครัว การสอนและคำแนะนำจากพยาบาล และประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก และ 3) ผลที่เกิด ขึ้นจากการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เห็นคุณค่าในตนเอง กังวลเกี่ยวกับภาพ ลักษณ์ และสัมพันธภาพกับเพื่อนลดลง

Methods

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา

Author

ปัญจภรณ์ ยะเกษม, นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 

Journal

วารสารพยาบาลทหารบก

Year 2018

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity