การส่งเสริมวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่บ้านและโรงเรียน

Abstract

เด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารโดยเรียนรู้ผ่านสัมผัส (สัมผัส รส กลิ่น เสียง และรูป)  และการเล่น การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้ามเนื้อในร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่บ้านและโรงเรียนคล้ายกันที่แนวคิดแต่ต่างกันที่บทบาทและสถานที่ บทความนี้ประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจพัฒนาการทั่วไปทุกด้านของเด็กวัยนี้ และเสนอวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ปกครองและครู วิธีที่ได้ผลดีที่บทความนี้เจาะจงคือ วินัยเชิงบวก (PD) ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานเขียนของ Dr. Jane Nelsen วินัยเชิงบวกไม่ใช้ความรุนแรง ใช้คำแนะนำของผู้ใหญ่ที่มั่นคงและเคารพในตัวเด็ก หน้าที่ของผู้ปกครองและครูคือให้ทางเลือกที่สร้างสรรค์ ยอมรับ และ/หรือให้รางวัลแก่ความพยายามหรือพฤติกรรมที่ดี อีกทั้งความเป็นผู้นำ คำแนะนำ ความรัก และความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนมีความสำคัญต่อเด็กก่อนวัยเรียน วินัยเชิงบวกมีผลดีต่อเด็กระยะยาวโดยช่วยให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบขึ้น มั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง และแก้ไขปัญหาต่างๆ เองได้ รวมถึงช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถและทัศนคติทางบวก คุณลักษณะเหล่านี้นำพวกเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีพฤติกรรมที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต

Methods

Author

ดวงสมร ฮารุยามะ

Journal

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Year 2019

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity