การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันวัยรุ่นให้ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ประเภทกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นบิดามารดาของวัยรุ่นชายและหญิงอายุ 12-15 ปี จำนวน 55 คน เครื่องมือประกอบด้วยโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบสอบถามการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูก คำถามเพื่อการสนทนากลุ่ม และคู่มือบิดามารดาเรื่อง “การปกป้องลูกให้พ้นภัย” วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง ข้อมูลจาการสัมภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าบิดามารดามีความยุ่งยากในการเลี้ยงดูบุตรระยะวัยรุ่นและมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง ก่อนการทดลองค่าคะแนนการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจัดการเรียนรู้ 2 ครั้ง และแจกคู่มือแก่บิดามารดา พบว่าค่าคะแนนการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูกของบิดามารดามีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความพึงพอใจและต้องการเวลาเพื่อขอคำปรึกษาเป็นรายบุคคล สรุป การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกนี้สามารถช่วยเพิ่มค่าคะแนนการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูกของบิดามารดาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่นได้ การศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาระยะยาวเพื่อติดตามผลลัพธ์ในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติการเลี้ยงดูของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และควรจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกระยะวัยรุ่นในพื้นที่วิจัยต่อไป

Methods

การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง(one group pre-posttest design)

Author

เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา, จริญญา โคตรชนะ

Journal

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Year 2017

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity