ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง : ศึกษากรณี 4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นครปฐม

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง  เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดา ในชุมชนเมือง จำนวน 4 ชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้ง 4 ชุมชน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งหมด 26 คน ผลการศึกษาพบว่า บ้านรับเลี้ยงเด็กที่มีค่าบริการสูงจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รูปแบบบ้านร่วมพัฒนาเด็กมีพื้นที่คับแคบและไม่เป็นสัดส่วน ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ ทำให้หน่วยงานภายนอกที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่มีความเหมาะสม คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากภาคีภายนอก มีอาคารสถานที่มั่นคงเป็นสัดส่วนและค่าบริการต่ำ การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมเนอร์สเซอรี่ชุมชน ที่ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุมชน จัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองในชุมชน มีค่าบริการไม่สูง อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุที่สมัครใจเลี้ยงดูเด็กเพื่อหารายได้เสริม

Methods

วิจัยเชิงคุณภาพ

Author

ศรีหทัย วาดวารี

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Journal

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

Year 2560

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity