การพัฒนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการลักษณะการเลี้ยงดู ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูของชาวเขาเผ่าม้ง จากนั้นนำข้อมูลมากำหนดองค์ประกอบแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามบริบทของชาวเขาเผ่าม้ง ผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 แบบแผน ได้แก่ 1) แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คือ การให้เด็กมีอิสระตามวุฒิภาวะและพัฒนาการของเด็ก 2) แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือ การวางกฎระเบียบที่เคร่งครัดเพื่อให้เด็กปฏิบัติตาม 3) แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ คือ การให้เด็กทำในสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็กโดยไม่มีการกำหนดกฎระเบียบ และ 4) แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง คือ การปล่อยปะละเลยหรือไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กดูแลเอาใจใส่น้อยมาก ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งต่อไป

วิธีวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้แต่ง

อภิสิทธิ์ ลีเลิศ และ วรวรรณ เหมชะญาติ

ชื่อวารสาร

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี: 2563

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :