ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็ก
เชิงบวกในประเทศไทย
สนับสนุน และ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมมือกันในการขยายงานเพื่อให้เกิดการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองเด็ก ความอยู่ดีมีสุข และพัฒนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทย
พัฒนาความคิดและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มีฐานมาจากการวิจัยในประเทศไทย
Previous slide
Next slide

เกี่ยวกับชุมชน

ชุมชนผู้ปฏิบัติการด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (CoP) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกันในการขยายงานการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกเพื่อให้เกิดการคุ้มครองเด็ก ความอยู่ดีมีสุข และพัฒนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทย  CoP จะดำเนินการในลักษณะเครือข่ายพันธมิตร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ บทเรียนที่ได้รับ ผลการวิจัย ข้อมูลของหลักสูตรการอบรม และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปิดโอกาสในการเป็นกระบอกเสียงร่วมกัน ในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก  CoP จะดำเนินการโดยสมาชิกและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกสำหรับทุกคน

ผู้สนับสนุนและองค์กรพันธมิตร