การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวกของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และความคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง:

ณฐมน สีธิแก้ว

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ศลิษา โกดยี่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เกศมณี มูลปานันท์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ขนิษฐา พิศฉลาด

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ฉันทนา แรงสิงห์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สุริยเดว ทรีปาตี

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จังหวัดกรุงเทพฯ

บทคัดย่อ:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวก  ความคิดเชิงบริหาร  และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  การสนับสนุนทางสังคม  และการรับรู้ประโยชน์ของการเลี้ยงดูเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวกของผู้ปกครอง และความคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  155  คน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ประโยชน์ และแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวกในระดับดี  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวก  ได้แก่  ระดับการศึกษา  การสนับสนุนทางสังคม  และการรับรู้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูเชิงบวก  (r=.18,  p<.05,  r=.35,  p<.01 และ r=.40,  p<.01 ตามลำดับ)  การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยมีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบริหารได้แก่  การสนับสนุนทางสังคม  และการรับรู้ประโยชน์ (r=.28,  p<.01  และ  r=.34,  p<.01  ตามลำดับ) จากผลการศึกษาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ควรให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเชิงบวก และการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร

วิธีวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์

 วารสาร: วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

 ปี: 2023

ลิงค์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/260653

 

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :