การศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2) สำรวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจการถ่ายโอนเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3) เปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อความพร้อมในการถ่ายโอน ภารกิจการถ่ายโอนเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7,852 แห่ง ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 1,135 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.9 ปี ระดับการศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุด หน่วยงานที่ปฏิบัติ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ตำแหน่งงานเป็นข้าราชการประจำมากกว่าข้าราชการ ความคิดเห็นของอปท.ต่อผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด ครอบครัว และสังคม

ผลการศึกษาภาพรวมความคิดเห็นของอปท.ต่อความพร้อมต่อการถ่ายโอนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย (Politic : P) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental : E) ด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) ด้านกฎ ข้อบังคับ (Legal : L) ด้านเทคโนโลยี (Technology : T)  และด้านเศรษฐกิจ (Economics : E) มีความพร้อมน้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารที่สังกัดต่างกันมีความพร้อมต่อการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการฯที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

วิธีวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผู้แต่ง

ปรินดา ตาสี

ระพีพรรณ คำหอม

ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

รณรงค์ จันใด

คณะสังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร

วารสารธรรมศาสตร์

ปี: 2021

(Click here)  ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :