การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นงานวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2558  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผลการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ พบว่า มีงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า จำนวน 60 เรื่อง สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมฯ ได้เป็น 5 ประเด็นหลัก คือ อายุของเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็ก กิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ

วิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ (systematic integratedliterature reviews) โดยใช้แนวปฏิบัติสำหรับการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ของ Eun-Ok Im, Sun Ju

ผู้แต่ง

รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ

ชื่อวารสาร

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

ปี: 2563

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :