ก้าวข้ามมความรุนแรงสู่การใช้วินัยเชิงบวกในการแนะแนวทางเด็กและเยาวชน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีเป้าหมายที่จะนำเสนอสถานการณ์ความรุนแรงและความสำคัญของการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการใช้วินัยเชิงบวกทดแทนการลงโทษด้วยความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย,จิตใจ พฤติกรรมและความคาดหวังของเด็ก อีกทั้งยังพบว่ามีผลกระทบต่อผู้ดูแลเด็กด้วย โดยเฉพาะด้านความรู้สึก แต่ผู้ดูแลไม่ทราบว่าจะพูดหรือกระทำแบบไหนจึงจะเป็นการฝึกวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีให้เกิดกับเด็กได้ การใช้มาตรการการฝึกวินัยเชิงบวกทดแทนการลงโทษด้วยความรุนแรงสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ดี

วิธีวิจัย
การทบทวนเอกสารงานวิจัย

ผู้แต่ง

จิรังกูร ณัฐรังสี
สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ทศา ชัยวรรณวรรต
สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
กมลเนตร วรรณเสวก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสาร
เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :