ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-4 ปี ในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-4ปี ของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง2) เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการเด็กก่อนวัย เรียน อายุ 2-4ปี ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-4 ปี ในเขตเทศบาลนคร ลําปาง จังหวัดลําปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ 2-4 ปี 107คนใน เขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3ตอน คือ 1) แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป2)แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และ3) แบบสอบถามพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กตาม คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข (DSPM) โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ ใช้คือ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment correlation coefficient)ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-4 ปีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.01 (r=0.98,p=.00)ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูแบบอํานาจควบคุมของผู้ปกครองรูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจของผู้ปกครองและ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-4ปีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของผู้ปกครองจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-4 ปี

วิธีการวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบความสัมพันธ์ (Correlation Studies)

ผู้แต่ง

จิตอารี ชาติมนตรี, ชมพูนุท แสงวิจิตร, จักรวาล เรณูรส, วิชนันท์ จุลบุตร

ชื่อวารสาร

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ

ปี: 2563

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :