ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและต้นทุนทางจิตวิทยา ของนิสิตมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

ปารวี กันทะสอน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สุดสบาย จุลกทัพพะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สิรินัดดา ปัญญาภาส

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

ที่มาของปัญหา: ต้นทุนทางจิตวิทยาเป็นคุณลักษณะที่ดีต่อนิสิตนักศึกษาอันเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตการศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และการอบรมเลี้ยงดูก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงในแง่ของพัฒนาการบุคคลซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนทางจิตวิทยา

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและต้นทุนทางจิตวิทยาของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง

วัสดุและวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 402 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และแบบวัดต้นทุนทางจิตวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการศึกษา: นิสิตมีต้นทุนทางจิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ต้นทุนทางจิตวิทยามีความแตกต่างกันตามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู โดยพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และแบบตามใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนทางจิตวิทยา ในขณะที่การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมและแบบทอดทิ้งมีความสัมพันธ์ทางลบกับต้นทุนทางจิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่สามารถทำนายต้นทุนทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป: การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อต้นทุนทางจิตวิทยา และการได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่เหมาะสมจากครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดต้นทุนทางจิตวิทยาในนิสิตได้

วิธีวิจัย: การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

วารสาร: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปี: 2018

ลิงค์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/103264

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :