การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อออนไลน์ต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการป้องกันการใช้ความรุนแรงสําหรับเด็กวัยรุ่น 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย นักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรณรงค์ป้องกันการใช้ความรุนแรงเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อออนไลน์เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงสําหรับเด็กวัยรุ่นการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแตกข้อมูล (Segmenting) การให้รหัสข้อมูล (Coding) และจัดหมวดหมู่หาประเด็นหลัก
ผลการวิจัยสรุปว่า 1) สภาพการณ์และปัจจัยใช้ความรุนแรงในสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ครอบครัวและโรงเรียน โดยปัญหาคือขาดความเข้าใจพัฒนาการ ขาดทักษะ ขาดการสื่อสารเชิงบวก ขาดความเข้าใจสาเหตุขาดทักษะของผู้ช่วยเหลือรวมถึงโรคทางจิตเวช 2) วิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อออนไลน์สื่อที่เหมาะสมกับการป้องกันความรุ่นแรงเป็นสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายมีเนื้อหาน่าสนใจ น่าติดตาม เหมาะสมกับเพศและวัยเป็นสื่อเพื่อให้ความรู้กับวัยรุ่น ครอบครัว ผู้บริหารและครูในโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบด้านเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น ทักษะป้องกันความรุนแรงการสื่อสารเชิงบวก ความเข้าใจสาเหตุของความรุนแรงและทักษะของผู้ช่วยเหลือ

วิธีวิจัย

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research), การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแตกข้อมูล (Segmenting) การให้รหัสข้อมูล (Coding) และจัดหมวดหมู่หาประเด็นหลัก

ผู้แต่ง

สหะ พุกศิริวงศ์ชัย, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อวารสาร

วารสารรัชต์ภาคย์
ปี: 2022

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :