บทบาทผู้ปกครองในการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาลใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นสารนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทผู้ปกครองในการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาล 2 ด้าน คือ การอบรมสั่งสอน และการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองของเด็กอนุบาล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเชิงสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทในการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กอนุบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (1) ด้านการอบรมสั่งสอนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.54) บทบาทผู้ปกครองที่เสริมสร้างคือ การชมเชยพฤติกรรมเชิงบวก (M =4.80) การเป็นแบบอย่างในการมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (M = 4.75) และ (2) ด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.16) บทบาทผู้ปกครองที่เสริมสร้างคือ การทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว (M = 4.36) การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม (M = 4.06)

วิธีวิจัย

แบบสอบถามเชิงสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผู้แต่ง

สุจารี กังวานกนก

วรวรรณ เหมชะญาติ

ชื่อวารสาร

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี: 2564

ลิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :