ข่าวประชาสัมพันธ์ webinar วันที่ 28 ต.ค 22- Policy Market EP 5: Positive Parenting for Life-Long Health (PLH)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต” (Positive Parenting for Life-Long Health :PLH) ภายใต้โครงการ Women Leading Our Connected World Season 3: Women & Mental Wellbeing
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
เวลา 11:00 – 12:00
ทาง Zoom Meeting ID: 945 7751 9914
** การบรรยาย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
 วิทยากร:
1. ดร.แอมมาลี่ แม็คคอย | มูลนิธิศานติวัฒนธรรม
2. นพ.ดร.ชาญวิทย์ ทระเทพ | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.อรอร ภู่เจริญ
ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.office.com/r/YxRPaFcEJy
 
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ
โครงการการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสำหรับเด็กเล็ก (PLH Young Children) เป็นหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ปกครองในการตอบสนองความต้องการด้านพัฒนาการเฉพาะของเด็กอายุ 2-9 ปี เป็นหลักสูตรที่มีฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและหลักสูตรการอบรมแบบกลุ่มที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นคู่เพื่ออบรมกลุ่มผู้ปกครอง 12-15 คนเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดแปดสัปดาห์
ผลจากการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control trial) พบว่าโปรแกรมช่วยลดการทารุณกรรมเด็กลง 58% ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปกครองลดลง 40% และปัญหาพฤติกรรมเด็กลดลง 60% ผู้ปกครองแสดงความพึงพอใจในระดับสูงกับหลักสูตรและเข้าร่วมโดยเฉลี่ย 7 จาก 8 ครั้ง
หลักสูตร PLH Young Children นี้ เป็นการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
การเสวนาในครั้งนี้ เราจะมาฟังรายละเอียดของโครงการและแนวทางขยายผลในประเทศไทย
ร่วมรับชมการเสวนา

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :