ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้แต่ง:

ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

อาภาวรรณ หนูคง

สมสิริ รุ่งอมรรัตน์

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กและความเครียดของผู้ปกครองกับการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 100 คู่ ที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 3 แห่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง แบบประเมินความเครียดของผู้ปกครอง แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียนและคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์พัฒนาการด้านภาษากับการคิดเชิงบริหารด้วยสถิติ Mann Whitney U test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กและความเครียดของผู้ปกครองกับการคิดเชิงบริหารด้วยสถิติ Spearman’s correlation

ผลการวิจัย: เด็กก่อนวัยเรียนมีคะแนนมาตรฐานทีของการคิดเชิงบริหารในระดับดีมาก (M = 61.59, SD = 8.18) พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษาของเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดเชิงบริหารของเด็ก (Z = 3.36, 5.06, p < .001) พฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงลงโทษของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดเชิงบริหารของเด็ก (r = .21, p < .05) และความเครียดของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางลบกับการคิดเชิงบริหารของเด็ก (r = -.44, p <.01)

สรุปและข้อเสนอแนะ: บุคลากรทางสุขภาพควรร่วมมือกับครู/ผู้ดูแลส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารและวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็ก ครู/ผู้ดูแลและผู้ปกครองควรได้รับการสนับสนุนให้คัดกรองพัฒนาการเด็กได้ และบุคลากรทางสุขภาพควรประเมินพฤติกรรรมการเลี้ยงดูและความเครียดของผู้ปกครองเมื่อพาเด็กมารับบริการสุขภาพ

วิธีวิจัย:

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

วารสาร:

วารสารสภาการพยาบาล

ปี: 2019

ลิงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/191264

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :