ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุง ปี 2563 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า แม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมความเครียดในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีจำนวน 6 ตัว ได้แก่ ความรู้สึกเป็นภาระด้านการเงิน (x2) ความรู้สึกเป็นภาระด้านสุขภาพ (x4) และความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง(x5) ส่งผลต่อความเครียดของแม่วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การรับรู้ว่าขาดสมรรถนะในการเลี้ยงดูบุตร (x1) ส่งผลต่อความเครียดของแม่วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การขาดการสนับสนุนด้านอารมณ์(x7) และการขาดการสนับสนุนด้านการประเมินค่า (x8) ส่งผลต่อความเครียดของแม่วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงควรสนับสนุนแม่วัยรุ่นในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง เพิ่มองค์ความรู้ และสนับสนุนด้านสังคม จะส่งผลให้ความเครียดของแม่วัยรุ่นลดน้อยลง

วิธีวิจัย

เก็บัข้อมูลจัากกลุ่มตัวิอยุ่าง 220 คนเพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณเชิงเส้น

ผู้แต่ง

ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา คณะศิปศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปี: 2565

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :