ผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม ที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาล

ผู้เแต่ง:

นางสาวณปภัช จึงแย้มปิ่น
อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์

บทคัดย่อ:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่มที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลใน4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเข้าใจ ด้านการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการใช้วิธีการเชิงบวกตัวอย่างประชากรคือ ผู้ปกครองนักเรียนอายุ 3-6 ปี ที่ก าลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน10คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองส าหรับเด็กวัยอนุบาลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการและขั้นที่ 3 การสรุปการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง ผู้ปกครองมีคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลสูงกว่าก่อนทดลองโดยมีคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลในด้านการใช้วิธีการเชิงบวกเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการสร้างความไว้วางใจ และด้านการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเข้าใจ ตามลำดับ * นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยE-mail Address: moobin_nornane@hotmail.com**อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาการหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยE-mail Address:pattamasiri.t@chula.ac.thISSN1905-4491วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

วิธีวิจัย: งานวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง

วารสาร: วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี: 2015

ลิงค์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/35266

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :