ผลของโปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแล เด็กปฐมวัยต่อทักษะการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก การเลี้ยงดู แบบกรอบแนวคิดเติบโต และทักษะทางอารมณ์-สังคมในเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

บทนำ : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของ
เด็กปฐมวัย โปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยส่งเสริมทักษะดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย : ศึกษาผลของโปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อทักษะการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก การเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโต และทักษะทางอารมณ์-สังคมในเด็กปฐมวัย

วิธีการวิจัย : การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง ตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 19 คน และเด็กปฐมวัย อายุ 2-4 ปี ที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) โปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
3) แบบวัดการฝึกวินัยที่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยใช้กับบุตร 4) แบบวัดการเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโต และ 5) แบบวัดทักษะด้านอารมณ์-สังคม และตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา เท่ากับ 1 หาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เท่ากับ .80 – .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบค่า ที

ผลการวิจัย :  ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก พฤติกรรมการเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโตของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และทักษะทางอารมณ์-สังคมของเด็กปฐมวัยหลังการใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<.05)

สรุปผล : โปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และลดปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวิจัย

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง

ผู้แต่ง

มลฤดี น้อยตำแย

ชื่อวารสาร

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี: 2565

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :