พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ผู้แต่ง:

ชนม์ธิดา ยาแก้ว

รวี ศิริปริชยากร

จิราภรณ์ ยกอินทร์

อารีย์ พรหมเล็ก

อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

บทคัดย่อ:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ตามกรอบทฤษฎีของEpstein โดยแบ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนออกเป็น  6 ด้าน ประกอบด้วยการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting) การติดต่อสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรู้ที่บ้าน (Learning at Home) การตัดสินใจ (Decision Making) และการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Collaborating with Community) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน395 คน โดยใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จของทาโร่ ยามาเน่เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parent Involvement) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ในภาพรวมพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง

วิธีวิจัย: การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ

วารสาร:วรสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี: 2018

ลิงค์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/1490

 

 

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :