รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กวัยเดินของครอบครัวที่บริโภคสุราในชุมชนแออัด

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูเด็กวัยเดินของครอบครัวที่บริโภคสุราในชุมชนแออัดจังหวัดขอนแก่นประชากรในการศึกษาคือผู้เลี้ยงดูเด็กวัยเดินที่บริโภคสุราจํานวน 105 ครอบครัวเครื่องมือที่ใช่เป็นแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) และแบบสัมภาษณ์ การเลี้ยงดูเด็กวัย เดินค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละและไค-สแควร์

ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงดูเด็กวัยเดินรูปแบบผสมร้อยละ 92.4 และมีเพียงร้อยละ 7.6 เลี้ยงดูรูปแบบเดียวคือแบบประชาธิปไตยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูเด็กวัยเดินได้แก่ลําดับการเกิดของเด็กและอายุของบิดา

วิธีวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนา

ผู้แต่ง 

จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล และ อุษณี ศรีพุทธา

ชื่อวารสาร

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

ปี: 2014

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :