แบบจำลองเชิงสาเหตุของความผาสุกของย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่น

ผู้แต่ง:

รัศมี ศรีนนท์

วรรณี เดียวอิศเรศ

ไพรัตน์ วงษ์นาม

บทคัดย่อ:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแหล่งสนับสนุนทางสังคม  ความเครียดในบทบาท ภาระในการดูแล ที่มีต่อความผาสุกของย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่น โดยกรอบแนวคิดในวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นมาจาก stress process model และการทบทวนวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่างคือย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่น จำนวน 440 คน ได้รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและได้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ได้แก่ แหล่งสนับสนุนทางสังคม  ความเครียดในบทบาท ภาระในการดูแล ความผาสุกทดสอบโมเดลสมมุติฐานโดยใช้สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง

ผลการศึกษาพบว่าโมเดลสมมุติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถ อธิบายความแปรปรวนของความผาสุกของย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่นได้ถึง 69 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่า แหล่งสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลโดยตรงต่อความผาสุกและมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อความผาสุกโดยส่งผ่านภาระในการดูแล ความเครียดในบทบาท โมเดลเชิงโครงสร้างนี้ใช้เป็นแนวทางในการทำโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกของย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่นโดยให้ความสำคัญกับแหล่งสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและญาติ

วิธีวิจัย:

การวิจัยแบบภาคตัดขวาง

วารสาร:

วารสารวิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ

ปี: 2016

ลิงค์ สำหรับศึกษาเพิ่มเติม: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87060

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :