20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล (World Children’s Day)

ในปีพ.ศ. 2497 หรือเมื่อ 68 ปีมาแล้ว องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันเด็กสากล (World Children’s Day) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปรับปรุงสวัสดิภาพในชีวิตของเด็กทั่วโลก นอกจากนี้วันที่ 20 พฤศจิกายนยังมีความสำคัญคือเป็นวันที่สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศใช้สิทธิเด็กในปีพ.ศ. 2502 และเป็นวันที่ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปีพ.ศ. 2532 อีกด้วย

ประชาชนทุกคนรวมทั้งพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู แพทย์ พยาบาล ผู้นำรัฐบาล และนักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้นำทางศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้นำทางธุรกิจ และนักการสื่อสาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนเอง ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้วันเด็กสากลส่งเสริมคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

สำหรับประเทศไทย การปรับปรุงสวัสดิภาพของเด็กยังคงเป็นสิ่งที่เด็กๆเรียกร้องและเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐบาล ชุมชน และครอบครัว ยังต้องดำเนินการต่อไป เพราะเรายังคงพบสถิติเด็กถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทำความรุนแรงอยู่สูงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2558-2559 โดยรัฐบาลไทยและยูนิเซฟ พบ ว่า 75% ของเด็ก อายุ 1-14 ปีเคยถูกลงโทษทางร่างกาย หรือจิตใจโดยผู้ใหญ่ในบ้าน

วันเด็กสากล เป็นโอกาสที่พวกเราแต่ละคนจะช่วยกันรณรงค์และเฉลิมฉลองสิทธิเด็ก ชวนกันพูดคุยและริเริ่มกิจกรรมที่จะทำให้โลกของเด็กน่าอยู่มากขึ้น โดยเฉพาะโลกในครอบครัว สำหรับ  สำหรับชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเชิงบวกในประเทศไทย เราขอใช้โอกาสนี้รณรงค์และส่งเสริมเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เลี้ยงดูเด็กเพื่อลดการละเมิดสิทธิและกระทำความรุนแรงต่อเด็กโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก

ปัจจุบันมีหลักสูตรที่สร้างขึ้นมามากมายที่มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก รวมถึง หลักสิทธิเด็กสากล เรียกโดยรวมว่า “การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก” ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรการอบรมแก่ผู้ดูแลเด็กที่มีงานวิจัยรองรับและมีการประยุกต์ใช้ในหลายประเทศยิ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและรับรองผลให้แก่ผู้นำไปใช้ว่ามีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ลดปัญหาพฤติกรรมเด็ก ลดความเครียดของผู้เลี้ยงดู และสามารถสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู ซึ่งจะสามารถลดการละเมิดสิทธิเด็กได้

แน่นอนว่า ยังมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจและสามรถเคลื่อนไหวได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สุขภาพจิต การศึกษา การยุติการเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ เชื้อชาติ เด็ก ๆ จากทั่วโลกกำลังส่งเสียงเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ช่วยสร้างอนาคตที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง มีความเท่าเทียมและยอมรับทุกคน

ท่านสามารถ เริ่มต้นได้จากที่ๆท่านอยู่ ใช้สิ่งที่ท่านมี ทำในสิ่งที่ท่านทำได้ เพื่อช่วยกันลดความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิของเด็ก เพื่อเราจะร่วมกันสร้างเด็กที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตที่สามารถเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศและของโลกต่อไป

 ท่านสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง?

ประกวดวิดีโอ TikTok challenge!

@unicef

This is how soccer helped 25-year-old Chisomo from Malawi feel included and accepted. ⚽ What’s your story of kindness, inclusion and acceptance? Share it and use #IFeltIncluded for a chance to be featured on our page.

♬ Storytelling – Adriel

ริเริ่มกิจกรรมอื่น ๆ ดูได้ที่

https://www.unicef.org/world-childrens-day#action

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :