การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาททีมสหวิชาชีพต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก ในสถานรองรับเด็กแห่งหนึ่ง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวกในสถานรองรับเด็กแห่งหนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า ทีมสหวิชาชีพในสถานรองรับเด็กมีปัญหาอุปสรรคจากทีมสหวิชาชีพในการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก คือ 1) การขาดองค์ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดู 2) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเด็กตามแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และ 3) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายไม่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากร ในส่วนของปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) นโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับเด็กด้วยวินัยเชิงบวกและยังไม่มีความชัดเจน 2) ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการทำงานที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก และ 3) สวัสดิการคนทำงานที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ โดยที่ทีมสหวิชาชีพในสถานรองรับเด็กมีการเสนอรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กตามบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพด้วยแนวคิดวินัยเชิงบวกตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1) การกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้การเลี้ยงดูเด็กมีความเป็นเอกภาพและสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2) การเข้าใจเด็กที่มีความหลากหลายทั้งช่วงวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จึงจำเป็นต้อง มีศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาและบำบัดเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม  3) การให้ความอบอุ่น เอาใจใส่และให้เวลากับเด็กอย่างสม่ำเสมอ การสัมผัส การให้กำลังใจ ชมเชย โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเสมอภาค 4) การให้แนวทาง โดยการปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดี การสอนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในอนาคต รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของผู้เลี้ยงดู และ 5) การแก้ปัญหา โดยการสอนให้เด็กแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างถูกต้อง เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักรับผิดชอบการกระทำแก้ไขปัญหาของตนเองโดยไม่นำปัญหาของเด็กไปเปรียบเทียบ เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีการเจริญเติบโตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขควบคู่กันไป รวมถึงสร้างเสริมทักษะชีวิตให้เด็กสามารถกลับสู่ครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

วิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง

กีรติ เลี้ยวสกุล

ชื่อวารสาร

ารสารวิชาการแสงอีสาน

ปี: 2022

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :