การศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กอนุบาล

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กอนุบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการอบรมเลี้ยงดูแบบการใช้เหตุผล งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม “รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู” เป็นแบบการให้คะแนน 5 ระดับ สำรวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน เกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองและรูปแบบการเลี้ยงดู ในส่วนของเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก และประสบการณ์การปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อเด็ก ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน (xˉ= 3.81) โดยเน้นการแสดงความรักภายนอก เช่น การกอด หอม เป็นต้น ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (xˉ= 3.28)จะเน้นในการตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรมเมื่อเด็กมีการทะเลาะกัน ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (xˉ= 3.14) ผู้เลี้ยงดูจะอธิบายเหตุผลในเรื่องความอันตรายของสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งที่เล่นได้ เป็นต้น ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ครอบครัวทั้ง 3 ประเภท มีการใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น นิทาน เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ครอบครัวขยายมีความโดดเด่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนําคําสอนด้านความกตัญญูไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน

วิธีวิจัย

วิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ และ งายวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง

บุญเรือน ชินวรากร
นนทสรวง กลีบผึ้ง
บัญญัติ ยงย่วน

แก้วตา นพมณีจํารัสเลิศ

วารสาร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี: 2564

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :