บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลบ้านเปี่ยมรัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลบ้านเปี่ยมรัก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการให้คำแนะนำ และด้านการจัดโอกาส กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านเปี่ยมรัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                  

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาล โดยรวมมีการส่งเสริมจัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการเป็นแบบอย่าง บทบาทของผู้ปกครองที่ส่งเสริมมากที่สุด ได้แก่ การเป็นแบบอย่างในการดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ บทบาทของผู้ปกครองที่ส่งเสริมน้อยที่สุด ได้แก่ การเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม 2) ด้านการให้คำแนะนำ บทบาทของผู้ปกครองที่ ส่งเสริมมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมเด็กโดยการชี้แนะวิธีการแสดงออกและการใช้คำพูดที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้ปกครองที่ส่งเสริมน้อยที่สุด ได้แก่ การฝึกวินัยกับเด็กด้วยความสุภาพ โดยไม่ใช้การลงโทษทางกาย 3) ด้านการจัดโอกาส บทบาทของผู้ปกครองที่ส่งเสริมมากที่สุด ได้แก่ การจัดโอกาสสร้างความผูกพัน ความรัก  และอบอุ่นใกล้ชิดกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองที่ส่งเสริมน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดเวลาให้เด็กคิดวิธีการจัดการอารมณ์ด้วยตนเอง

วิธีวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ผู้แต่ง

กิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์

ชื่อวารสาร

ปี: 2559

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :