พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

ระดับสติปัญญาของเด็กไทย อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับสากล แต่ก็ค่อนไปทางต่ำ เป็นปัญหาที่ควรให้ความสําคัญ การศึกษาลึกลงไปถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ยังมีอย่าง จํากัด การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาในเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เลี้ยง ดูเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 3-5 ปี จํานวนทั้งหมด 82 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นเอง มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.89 และค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการเลี้ยงดู ด้านบวกที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ในด้านการที่บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง มากที่สุด ร้อยละ 89.07 ส่วนพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านลบ ที่พบมากที่สุด คือ การปล่อยให้เด็กใช้เวลากับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 41.51 ระดับการปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็กโดยรวมพบว่า ส่วนใหญ่ให้การเลี้ยงดูเด็ก ในระดับดี ร้อยละ 85.3 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อคําถามด้านบวกที่ผู้เลี้ยงดูปฏิบัติในระดับดีมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง (𝑥𝑥̅= 3.89, S.D.=0.3) รองลงมา คือ การพาเด็กไปตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนตามนัด (𝑥𝑥̅= 3.71, S.D.=0.4) ตามด้วย การสอนให้เด็กรู้จักชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (𝑥𝑥̅=3.63 , S.D.=0.5) ส่วนข้อคําถามด้านลบที่ผู้เลี้ยงดูปฏิบัติได้ในระดับดีมาก คือ การร่วมกิจกรรมต่างๆกับ เด็ก (𝑥𝑥̅=1.12, S.D.= 1.25) และพาเด็กไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน (𝑥𝑥̅=1.04, S.D.= 1.23) งานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่า แม้จะพบการเลี้ยงดูที่เป็นพฤติกรรมด้านบวกที่เป็นการสงเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก เป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ในระดับดี แต่ก็มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านลบ ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับเด็กในระยะยาว อีกทั้งมีพฤติกรรมด้านบวกที่ผู้เลี้ยงดูไม่ปฏิบัติเลย จึงควรต้อง เร่งส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงดูตระหนักถึงการเลี้ยงดูที่เหมาะสม และมีการติดตามพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

วิธีวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)

ผู้แต่ง

สุกัญญา ฆารสินธุ และ วรนุช ไชยวาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี

ชื่อวารสาร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปี: 2019

ลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :