Author: positive-edit

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน) ระหว่างเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่บ้านและเด็กที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูเพิ่มเติม