การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ดูแลเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะในสถานรับเลี้ยงเด็ก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่  1) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ดูแลเด็กวัยทารก
และผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก 2) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ของผู้ดูแลเด็กวัยทารกและผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะในสถานรับเลี้ยงเด็ก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลเด็กวัยทารกและผู้ดูแลเด็ก
วัยเตาะแตะ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 496 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผู้ดูแลเด็กวัยทารก แบบสอบถามผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็ก และแนวคำถามการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ดูแลเด็กวัยทารกมีความต้องการจำเป็นในการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง การวางแผนการจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามลำดับ
2) ผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะมีความต้องการจำเป็นในการการอบรมเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การวางแผนการจัดกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และการจัดสื่อและอุปกรณ์  
3) แนวทางพัฒนาที่ผู้ดูแลเด็กวัยทารกต้องการมากที่สุด คือประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยใช้วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาแนะนำการอบรมเลี้ยงดู จากครูหรือผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
4) แนวทางการพัฒนาผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะต้องการมากที่สุด คือประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากครูหรือผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

Methods

ทำการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling), แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, และแนวคำถามในการประชุมกลุ่ม

Author

กจิตตา ชินพิทักษ์วัฒนา

อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา OJED

Year 2015

Click here for more information

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity